THESIS TUNGKOL SA WIKANG BALBAL

Ang wikang Filipino ang siyang kumakatawan sa ating pagkatao bilang isang mamamayang Pilipino. Click here to sign up. Isang halimbawa nito ay ang pagbuo ng mga panuntunan sa pagsasalin ng mga terminolohiyang hiram, tulad ng nailimbag na gabay ng Ispeling ng Unibersidad ng Pilipinas, Pamantasang De La Salle at ng Komisyon sa Wikang Filipino. Batid nating intelektwalisado na ang wika kung narating na nito ang estadong nagagamit na sa talakayan sa akademya, sa batasan sa kabuhayan, at sa iba pang displina at sa pag- unawa sa kaalamang pandaigdigan at mangyari pa sa nasusulat na mga talakayan sa wikang Filipino. Pinatibayan pa rin ni Fishman Ang edukasyong bilinggwal ay magkahiwalay na paggamit ng Filipino at Ingles bilang wikang panturo sa mga tiyak na sabjek na may direktang kinalaman sa kultura, samantalang Ingles ang midyum sa mga araling walang tuwirang ugnayan sa kultura. Ang palising ito ay nakadebelop lamang ng wikang Filipino na di-teknikal, limitado sa gamit kaya hadlang sa pagiging modernisado at intelektwalisado.

Ang palising ito ay nakadebelop lamang ng wikang Filipino na di-teknikal, limitado sa gamit kaya hadlang sa pagiging modernisado at intelektwalisado. Intelektwalisasyon tungo sa modernisasyon May mga hakbang nang naisagawa sa intelektwalisasyon ng Filipino bilang Wikang Pambansa. Mapapalawak at malilinang ang Filipino bilang wika ng diskurso sa iskolarship para sa patuloy na intelektwalisasyon. Ang isa pang paraang ginagamit ay ang pagbibigay ng mga sariling likhang-salita sa Filipino ng mga terminong kompyuter. Alinsunod sa mga pag-aaral nina Fishman, Ferguson, at Das Gupta ;29 ang intelektwalisasyon ng wika ay may dalawang aspeto:

Ang Implikasyon ng Salitang Balbal sa Pag-aaral at Pagkatuto by Generose Ocampo on Prezi

Natural lamang na mangyaring sapol na pangayayaring ito ang pagkakaroon ng mga diksyunari, mga bokabulari, at mga sangguniang nasusulat sa Filipino upang magamit sa pagtatamo ablbal karunungan. Sa bahaging ito, lalo na sa aspetong leksikon, mahalagang manghiram ng terminolohiya at pariralang teknikal na angkop sa rejister na akademiko bilang hakbang sa intelektwalisasyon. Mapapalawak at malilinang ang Filipino bilang wika ng diskurso sa iskolarship para sa patuloy na intelektwalisasyon.

Isang mithiin ng Pilipinas ang makasunod sa pagsulong ng malalakas na bansa, gaya ng Estados Unidos, Hapon, at Tsina. Ang internet sa larangan ng kompyuter ay nagbigyan ng pokus sapagkat sikang ang pinagmumulan ng kaalaman at impormasyon.

  KANNADA ESSAY ON NAMMA PARISARA

Ang sanaysay na ito ay isang panawagan para sa ating bansa na kumilos kasabay ng mabilis at hindi mapipigilang pag-unlad at pagbabago ng teknolohiyang kompyuter. Ang intelektwalisasyon ng wikang Filipino sa disiplinang kompyuter ang siyang maaaring tumugon sa mithiin ng ating bayan na maging bahagi ng globalisasyon.

Karamihan ng mga sayt sa World Wide Web ay halos nasa Ingles, na patunay na ang mga biyayang pangkabuhayan ay nasa kamay lamang ng taong nagsasalita ng Ingles. Sa pamamagitan ng elaborasyon ng leksikong pangkompyuter ay madaling matatanggap at mauunawaan ng mga tao ang domeyn na ito sapagkat nasa wikang Filipino na ang mga terminolohiya.

May mga pagkilos ang mga nasyon na makabuo ng glosari, bilingguwal na diksyunari tulad ng Germany, France, Japan at lalo na ang Vietnam. Ang kasalukuyang kinakailangan ng wikang Filipino ay makapagbigay ng mga katawagang leksikal sa lahat ng disiplinang syensya, matematika, natural na syensya, larangang pangteknolohiya kompyuter, inehenyeriya. Sa mga nabanggit na matuwid, hindi pa epektibong nagagamit ang wikang Filipino sa agham at teknolohiyang kompyuter sapagkat kulang pa sa mga teknikal na termino na kailangan sa larangang paggagamitan.

Panimula sa thesis

Nagiging makatwirang hakbang sa kasalukuyan ang isalin ang maraming terminong kompyuter sa wikang Filipino. Ang pagsasa-Filipino ng mga katawagan sa kompyuter ang napiling pagtuunan ng pansin sapagkat sa kasalukuyang panahon, marami na itong pinaggagamitan.

thesis tungkol sa wikang balbal

Bago pa lamang ang kompyuter sa ating bansa, kailan lamang naman talaga ito naipakilala sa atin. Ipinaliwanag ng tatlong awtor na kinakailangan ang ganyang pagpapalawak ng leksikon upang makatugon sa mga bagong kahingian ng papaunlad ng mga larangan sa patuklas ng karunungan. Ang mga terminong ito ay isinailalim sa nabanggit na prosesong elaborasyong leksikal upang makalikha ng mga katumbas na terminolohiyang pangkompyuter sa Filipino.

Mabilis nang umuunlad ang likhang-teknolohiyang ito na di malayong magiging isa nang pangangailangan sa buhay. Ang intelektwalisasyong wikang Filipino sa disiplinang kompyuter ay makakatulong dahil mas magiging malawak ang sakop ng mga maaari nang gumamit ng teknolohiyang ito. Isang bagong instrumento, isang bagong gamit sa maunlad na kabihasnan at nagawang makalikha ng mga katawagang bago rin ngang kodigong minamaster sa paghudyat ng utos, sa pagsunod dito at pagpapasailalim sa kapangyarihan ng kompyuter.

  ST KEVINS 4W HOMEWORK

Ayon kay Ken Uranoang elaborasyon leksikal ay isang proseso ng intelektwalisasyon ng mga terminolohiya. Kinakailangan sa ating buhay ang isang kompyuter na magiging gabay natin sa paggawa ng mga bagay-bagay, maging sa pinakasimpleng paraan.

Ang ikatlong paraan ng elaborasyon ay ang pagbibigay ng mga sariling likhang salita bilang panumbas. Help Center Find new research papers in: Dahil dito, kailangang maging transisyonal lamang ang palising nabanggit at gawing wika ng syensya at teknolohiya ang wikang Filipino upang ganap na maintelektwalisa.

Pinatibayan pa rin ni Fishman Mabilisan ang mga pagbabagong nangyayari rito sa syensya at teknolohiya; sa isang kisapmata lamang, may inobasyon nang ipinakikilala sa sangkatauhan.

Kumalap siya ng mga terminong kompyuter sa Ingles.

Thesis tungkol sa salitang balbal

May isang eksena sa pelikula na nagpapakita ng gamit ng internet sa pagbili ng kanyang makakain. Ang totoo, mahalaga ang kompyuter sa buhay ng Pilipino. Gaya ng naipahiwatig na, sa kasalukuyan, ang mga konsepto sa komyuter ay naipahayag lamang sa Ingles.

thesis tungkol sa wikang balbal

Ang Sitwasyong Pangwika sa Pilipinas. Anu-ano pang mga dating salitang may mga tradisyunal na kahulugan ang maidaragdag at magbabago? Isang halimbawa nito ay ang pagbuo tnugkol mga panuntunan sa pagsasalin ng mga terminolohiyang hiram, tulad ng nailimbag na gabay ng Ispeling ng Unibersidad ng Pilipinas, Pamantasang De La Salle at ng Komisyon sa Wikang Filipino.

Ang ganyang bilingguwal na tunkol ay makatulong na sa problemang hatid ng kakulangan ng mga teknikal na terminong magagamit. Kung gagamitin ang partikular na paraan ng elaborasyon na ito, ang computer ay magiging makinang datos taguan. Isa pang paraan ng pakikipagkomyunikeyt sa pamamagitan ng kompyuter ang tinatawag na chatting.

Author: admin